சண்டை , சமாதானம்

Tamil Quotes

சண்டையில் ஒருவர்தான் வெல்லலாம். சமாதானத்தில் இருவரும் வெல்ல முடியும்.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *